Lärande och omsorg

JÄMSTÄLLDHET  •  ÖPPENHET  •  KREATIVITET

Vår pedagogik

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi låter barnens kreativitet och intressen visa vägen och anpassar lärandet efter barnens olika behov och ålder. 

Den pedagogiska verksamheten på Förskolan Grankotten drivs av våra kompetenta och mycket omtyckta pedagoger.

KREATIVITET


Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.JÄMSTÄLLDHET


Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. Vi som arbetar i förskolan är viktiga förebilder och arbetar därför aktivt med att förbättra vårat arbete i dessa frågor. Alla barn ska mötas som individer och få utlopp för deras personligheter.


LEK & LÄRANDE


Lek ska ha en central plats i utbildningen och Förskolans miljö ska locka till lek och aktivitet. I leken får barnet möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. På så sätt kan barnen bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga.